Kyläseuran kevätkokous

Putkilahden kyläseura ry
Seuran kevätkokous

Aika: 8. huhtikuuta 2001 kello 13.00 alkaen. Paikka: Osuuspankin kerhohuone, Putkilahti

1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Anne-Maria Perttula avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on ollut kyläseuran ilmoitustaululla 29.3.2001 lähtien, julkaistu 7.3.2001 ilmestyneessä Korpilahti-lehdessä ja Putkilahden Kylälehdessä 3/2001. Kokous todettiin laillisesti kokonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veikko Perttula. Sihteeriksi valittiin Valto Koskinen, pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Kirsti Koskinen ja Pekka Salonen.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Kokousosanottajille oli jaettu kirjallisena kevätkokouksen esityslista. Kokouksen puheenjohtaja esitti, että tämä esityslista hyväksyttäisiin kokouksen työjärjestykseksi ja näin tehtiinkin.

5. Vuoden 2000 toimintakertomuksen hyväksyminen
Johtokunnan ehdotus vuoden 2000 toimintakertomukseksi oli jaettu kirjallisena kokousedustajille. Kokouksen puheenjohtaja ja Marja Riikonen esittelivät toimintakertomuksen yksityiskohtaisesti. Toimintakertomuksen sisällöstä myös keskusteltiin. Pääosin toimintakertomuksen sisältöesitys jätettiin ennalleen, mutta kaksi pientä muutosta kuitenkin päätettiin tehdä; Pykälässä 5.1. rahoittajaluetteloon lisättiin kunta ja pykälässä 5.2. sana kylälle muutettiin muotoon kyläläisille. Näiden tarkennuksien jälkeen johtokunnan esitys toimintakertomukseksi päätettiin hyväksyä.

6. Vuoden 2000 tilinpäätöksen esittely sekä tilintarkastajien lausunto
Yhdistyksen rahastonhoitaja Marja Riikonen esitteli yksityiskohtaisesti kylälehden ja yhdistyksen muuhun toimintaan liittyvät tilitapahtumat sekä koko yhdistyksen tilinpäätöksen ja taseen. Yhdistyksen tilinpäätösasiakirjat olivat myös esillä kokouksen aikana ja kaikilla halukkailla oli mahdollisuus niihin tutustua. Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastajien lausunnon yhdistyksen tilinpäätöksestä.

7. Vuoden 2000 tilien hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Vuoden 2000 tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8. Urheiluseura Putkilahden Ketterän tulevaisuus
Kokouskutsun mukaisesti urheiluseura Putkilahden Ketterän tilanne nostettiin keskusteltavaksi, vaikka kyläseura ei olekaan aktiivisesti ollut mukana urheiluseuratoiminnassa eikä tämä kokous ollut millään tavalla päätösvaltainen näissä asioissa. Urheiluseura Putkilahden Ketterän toiminta on ollut jo yli viisi vuotta lamaantuneena, mutta seuran aikaisempia vaiheita oli mahdollista tutkia kokousosanottajien muistitietojen ja seuran arkistopapereiden varassa. Marja Riikonen esitteli Ketterän taloustilannetta ja historiaa arkistotietojen perusteella ja asiasta myös keskusteltiin. Käydyn keskustelun tuloksena päädyttiin suosittelemaan, että viimeiseksi urheiluseuran toiminnassa aktiivisesti mukana olleet Veikko Perttula, Jouni Koskinen ja Erkki Hakanen järjestävät mahdollisimman pian kokouksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa urheiluseura Putkilahden Ketterän toiminnan uudelleenkäynnistys.

9. Aloitteet kunnalle
Kyläseuran kutsumana uusi kunnanjohtaja Esa Siikaluoma oli saapunut kokousvieraaksi tuomaan kunnan terveiset sekä kuulemaan kylän asukkaiden mielipiteitä. Alkupuheenvuorossaan kunnanjohtaja selosti Suomen kuntien taloustilannetta ja rakennemuutoksia sekä tulossa olevia hallinnollisia järjestelyjä. Korpilahden kunnan taloustilanne on huono. On kuitenkin mahdollista kohentaa kunnan toimintatapoja siten, että taloustilanne saadaan kuntoon ja velkaantuminen loppuu.

kunnanjohtaja Esa SiikaluomaHenkilökohtaisesti Esa Siikaluoma uskoo, että tulevassa kunnan toiminnassa vähennetään yleistä hallinnointia ja lisätään kuntamarkkinointia, jossa tuodaan esille Korpilahden edut asuinkuntana ja yritysmyönteisenä kuntana. Yritysmyönteisyys toteutetaan siten, että kunnan nykyisille toimiville yrityksille pyritään luomaan suotuisa toimintaympäristö. Taloustilannetta voidaan kohentaa myös siten, että kunta luopuu sellaisista kiinteistöistä ja muusta omaisuudesta, jota ei suoranaisesti tarvita kunnan palvelujen tuottamiseen.

Kyläseuran puheenjohtaja Anne-Maria Perttula luovutti kunnanjohtajalle kirjallisen aloitteen Putkilahden alueen osayleiskaavan kehittämiseksi ja toisen aloitteen Putkilahden koulun yhteydessä olevan saunan kunnostussuunnitelmista. Lisäksi kunnanjohtaja velvoitettiin selvittämään kunnan mahdollisuudet huolehtia kylän urheilukentän kunnosta. Kokouksessa keskusteltiin myös muista kylän ja kunnan välisistä yhteisistä asioista. Ehdotettiin esimerkiksi, että kunnan organisaatioon nimettäisiin henkilö, jonka vastuulle sivukylien asiat ensisijaisesti kuuluisivat.

Valto Koskinen
kokouksen sihteeri

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
5 /2001 toukokuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Suutarit räätälit suuria varkaita
varastavat ihmisten nahkoja kankaita
voivoi muurari parkaa tiilenkös viet,
näin lauloi ennen vanha suutari töitä tehdessää Putkilahdessa.