Valvontataksat voimaan 1.10.2001

Korpilahden kunnanvaltuusto on vahvistanut valvontataksat, joiden noudattaminen alkoi 1.10. Taksat koskevat rakennusvalvonnan ja muista viranomaisvalvonnoista suoritettavia tehtäviä. Perusteet taksoille määräytyvät maankäyttö-, rakennus-, arava-, maaseutuelinkeino-, pelastustoimi-, uhkasakko- ja naapuruussuhdelakiin sekä näihin liittyviin asetuksiin.

Taksat koskettavat seuraavia toimenpiteitä:
- rakentamista ja siihen verrattavien muutosten valvontaa
- rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaoloa
- luvanvaraisten toimenpiteiden valvontaa
- ilmoitusvaraisten toimenpiteiden valvontaa
- purkamista liittyvää valvontaa
- maisematyölupa
- tilapäinen rakennuslupa
- poikkeuslupamenettelyt
- voimassa oleviin lupiin liittyvät päätökset
- aloituskokoukset, katselmukset. tarkastukset
- lausunnot ja arviot
- työnjohtajien hyväksyminen
- rakennusrasitukset
- rakennuspaikat, korkeusasemat ja sijaintikatselmukset
- aidan rakentamien
- rakennustyön haittojen välttäminen
- yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen
- kiinteistöjen yhteisjärjestelyt
- luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen
- viranomaisen suorittamat kuulemiset ym. lausunnot
- aloittamisoikeudet
- rakennusten kunnossapito ja ympäristönhoito
- rakennuttajavalvonta
- pakkokeinopäätökset
- kokoontumistilojen tarkistukset
- pelastustoimilain mukaiset tehtävät
- viranomaistehtävät aravalain ja maaseutuelinkeinolain perusteella

Eli aina kun ryhdyt toimiin rakentamisen, korjaamisen ja maankäytön suhteen tai suunnittelet maaseutuelinkeinotoimia, ota yhteyttä kuntaan ja varmista, tarvitaanko lupa ja kuka asiaa hoitaa sekä mitä se maksaa, ettei tule yllätyksiä.

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
10 /2001 lokakuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Syyttömästi lyötiin sanoi renki, talkoissa halosta kun sai eikä viellä itse lyömään kerinnyt lainkaan.