www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Putkilahden maisemanhoidon kehittämishanke

Neuvottelu Putkilahden yleiskaavoitustilanteesta
Putkilahden maisemanhoidon kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on tukea kunnan yleiskaavoitustyön käynnistymistä kylällä. Putkilahden yleiskaavoitustilanteesta käytiin neuvottelu 27.5.03 kunnan, ympäristökeskuksen ja kyläseuran edustajien kesken. Jo aiemmin ympäristökeskus on keskustellut kunnan edustajien kanssa yleiskaavan päivityksestä maisemahankkeen yhteydessä. Tätä puoltavat teknis-taloudelliset syyt: kunta voisi hyödyntää osallistumis- ja arviointiprosessin ja saisi paljon kaavan laatimista helpottavaa taustamateriaalia. Veikko Riikonen kertoi, että kyläseura on kaksi vuotta sitten tehnyt kunnanhallitukselle esityksen kaavoituksen täydentämisestä. Vuonna 2000 on koottu tietoja kyläläisten kaavoitustarpeista. Putkilahdessa on painetta lähinnä jo kaavoitet-tujen alueiden tarkastamiseen. Nykyisen kaavan koetaan haittaavan kehitystä.

Korpilahden kunnan tekninen johtaja Jussi Koskinen kertoi neuvottelussa, että kunnassa on kolme suunnittelutarvealuetta: Putkilahti, Tikkala ja taajama-Kärkinen -väli. Kaavoitusohjelman runkoa käsitellään kesäkuussa lautakunnassa ja siellä päätetään missä järjestyksessä edetään. Ympäristökeskuksen edustajat esittivät toivomuksen, että kunta pyrkisi tekemään kaavoituspäätöksen Putkilahden osalta mahdollisimman pian, jotta maisemahankkeen kaavoitukselle tuomat hyödyt olisivat täysipainoisesti käytössä. Nyt voitaisiin vielä suhteellisen pienellä ponnistuksella täydentää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja suunnata hanketta siten, että se palvelisi kaavoitustyötä. Putkilahti täyttää myös kriteerit, joiden perusteella ympäristöhallinto voi myöntää yleiskaava-avustusta. Kaiken kaikkiaan eri osapuolet pitivät kaavoitustyötä tärkeänä ja tarpeellisena - ihmiset kokevat kaavaan pohjautuvan alueen turvalliseksi. Asumisen edellytykset ja kehitysmahdollisuudet ovat kaavoitetuilla alueilla paremmat. Vastuu kaavoitustyöstä on kunnalla ja kunnan vahva sitoutuminen vaaditaan, jotta työssä päästään eteenpäin.

Näkymä Kettuvuorelta länteen. Suoraan edessä keltainen rypsipelto ja taempana Ylisjärvi.
Kuva: Osmo Weijo (2002)

Muuta ajankohtaista
Kunnan yleiskaavoitustyön tukemisen lisäksi maisemanhoitohankkeen tavoitteena on ajantasaisen maisemanhoitosuunnitelman laatiminen kylälle ja maisema-alueen perustamisen edellytysten selvittäminen. Kyse on suunnitteluhankkeesta, joten välitöntä hyötyä kylälle ja kyläläisille voi olla vaikea nähdä tässä vaiheessa. Suunnitelman on kuitenkin tarkoitus muuttua jatkossa käytännön toimiksi. Sen vuoksi erilaiset maisemanhoidon rahoitus- ja toteutusmahdollisuudet pidetään mielessä jo hoitotoimia suunniteltaessa. Putkilahdessa on tehty aiemmin käytännön maiseman- ja ympäristönhoitoa esim. työllistämistöinä ja mahdollisuutta käyttää tätä YTY-"työrukkasta" selvitetään myös tämän hankkeen aikana. Metsäkeskus pyrkii saamaan rahoitusta, jotta maisemapainotteisten metsäsuunnitelmien laatimista voitaisiin jatkaa. Vuosikaudet vireillä ollut vesiväylän kunnostus ja merkitseminen ovat niin ikään asioita, joita pyritään tämän hankkeen puitteissa edistämään. Maisemanhoidon suunnittelua on tarkoitus tehdä kylätason lisäksi myös tilatasolla. Jos haluat suunnittelijan tilakäynnille, niin ota yhteyttä (p. 040-555 8925). Jotta suunnittelua tehtäisiin kyläläisten toiveita vastaavasti, kuulen mielelläni ajatuksianne. Päivystykset sinisellä koululla jatkuvat normaalisti tiistaisin klo 9-10 lukuun ottamatta viikkoa 26, jolloin olen lomalla. Heinäkuulle asumismessujen yhteyteen on ideoitu maisemakävelyä ja -soutua, joista kerrotaan enemmän seuraavassa lehdessä. Hyvää kesän alkua!

Liisa Horppila-Jämsä

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 6/kesäkuu 2003.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke