www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Kyläillassa keskusteltiin maisema-alueesta

Putkilahden maisemanhoidon kehittämishankkeen kolmas kyläilta pidettiin Putkilahden koululla 9.10.. Paikalla oli n. 20 henkeä kuulemassa ja keskustelemassa maisemanhoitohankkeen tämän hetkisestä tilanteesta ja jatkosuunnitelmista.

Kyläillan aiheena olivat parhaillaan laadittavan ajantasaisen maisemanhoitosuunnitelman sekä mahdollisesti perustettavan luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamispäätöksen keskeinen sisältö ja tavoitteet. Hankkeen kolmas tavoite, eli yleiskaavoitustyön käynnistyminen ei ole edennyt maisemanhoitohankkeen kanssa samaa tahtia, mutta kunnassa ollaan varautumassa Putkilahden yleiskaavoitukseen vuonna 2004.

Hankevetäjä Liisa Horppila-Jämsä kertoi, että ajantasainen maisemanhoitosuunnitelma kokoaa yhteen ja päivittää aiemmin tehdyistä suunnitelmista edelleen kumpuavat tarpeet ja yhdistää niihin uudet näkemykset kylän kehittämisestä. Lähtökohtana on käytännöllisyys: maisemanhoitosuunnitelman tulee palvella mahdollisimman hyvin käyttäjäänsä ja antaa avaimia käytännön maisemanhoitotyöhön. Tähän pyritään havainnollisilla suunnitelmakartoilla ja hoitokohdesuosituksilla, rakentamistapaohjeilla sekä esittelemällä maisemanhoidon rahoitusmahdollisuuksia. Yksit- täisille maanomistajille mahdollisten maisemanhoitoon suunnattujen tukien ja avustusten lisäksi esitellään kylämaiseman ja -ympäristön hoitohankkeita. Timo Suominen esitteli maisema-analyysin kautta syntynyttä karttaa, johon on koottu myös hoitosuosituksia. Kartta sekä siihen liittyvä hoitokohdeluettelo herättivät kiinnostusta ja kartta luetteloineen onkin ollut kyläillan jälkeen Virran puodissa kyläläisten nähtävänä ja kommentoitavana.

Luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisesta Liisa Horppila-Jämsä kertoi, että edellytyksenä on, että alueella on riittävät maisemalliset arvot, paikalliset asukkaat ja viranomaiset sitoutuvat hankkeeseen ja se, että alueelle laaditaan maisemanhoidon suunnitelma alueen ominaispiirteiden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Putkilahden kohdalla on selvää, että edellytykset täyttyvät riittävien maisemallisten arvojen ja maisemanhoitosuunnitelman laatimisen suhteen, mutta edelleen selvitetään asukkaiden sitoutumista. Maisema-aluetta ei tulla perustamaan ilman tavoitteiden yhteistä hyväksyntää.

Maisema-aluepäätöksen keskeinen sisältö on yhteinen näkemys Putkilahden maiseman olennaisista piirteistä ja tavoitteista niiden säilyttämiseksi. Maisemanhoitosuunnitelma ja maisema-alueen perustaminen liittyvät toisiinsa sikäli, että maiseman olennaisten piirteiden säilyttäminen toteutuisi Putkilahdessa käytännössä maisemanhoitosuunnitelman suosituksia noudattamalla. Tämä perustuu vapaaehtoisuuteen. Yksittäisiä maanomistajia koskevia määräyksiä maisema-aluepäätökseen ei sisältyisi lainkaan. Ainoat määräykset, joita päätökseen voitaisiin sisällyttää, olisivat maanomistajien etuja turvaavia yleismääräyksiä, joilla voidaan torjua kylämaisemaa ulkopuolelta uhkaavat isot voimalinja- tms hankkeet.

Keskustelua syntyi mm. maanomistajien kuulemisesta maisema-alueen perustamispäätöksen valmistelussa. Periaatteessa kuulemismenettely, joka vielä on edessä ennen kuin maisema-alueen perustamispäätös voidaan tehdä, suo kaikille asianosaisille mahdollisuuden mielipiteen ilmaisuun. Kaikkiin suunnittelualueen maanomistajiin pitää olla yhteydessä, vaadittiin kuitenkin kyläillassa. Lopputulos oli se, että kaikille maanomistajille, joita asia koskee lähetetään tiedote marraskuun aikana, minkä jälkeen asiaa esitellään vielä kyläseuran yleisessä kokouksessa 30.11.03.

Maanomistajia tullaan informoimaan Putkilahden maisema-alueen perustamisesta kirjeitse marraskuun aikana.
Kuva kyläillasta 9.10.
Kuva: Osmo Weijo.

Esillä olivat myös YTY-asiat. Jaana Leppänen, Korpilahden kunnan vs. ympäristönsuojelusihteeri kertoi, että Korpilahti on lähdössä vuonna 2004 mukaan ympäristökeskuksen koordinoimaan YTY-2000 projektiin, jossa voidaan tehdä pienimuotoisia ja hyvin valmisteltuja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja rakenteiden tai ympäristöjen hoitotöitä. Jaana Leppänen kyseli ehdotuksia YTY-ohjelman kohteiksi Putkilahdesta. Keskustelussa esitettiin ainakin mäkitupalaismökkien, vanhan maitolaiturin, latojen /venetalaiden kunnostusta. Lintutornin rakentaminen tukemaan kunnostettavaa kulttuuriluontopolkuverkostoa oli niin ikään esillä. Jaana Leppänen kertoi, että ehdotuksia YTY-kohteiksi voi esittää vielä marraskuulle asti. Osallistuvat kunnat ja kohteet valitaan joulukuun aikana.

Liisa Horppila-Jämsä

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 11/marraskuu 2003.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke