www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Elintarvikehygieeninen osaaminen

Huoli elintarvikehygieniasta ja ruokamyrkytysepidemioiden määrän lisääntymisestä ovat vauhdittaneet kaikkialla Euroopassa vaatimuksia nostaa elintarvikealalla työskentelevien ammattihenkilöiden hygieniatietouden tasoa. Hygieniaosaamisella tarkoitetaan elintarviketyöntekijöiden jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä. Hygieniaosaaminen on siis lakisääteinen velvoite, joka katsotaan osaksi omavalvontaa sekä terveydensuojelulain mukaisissa elintarvikehuoneistoissa että hygienialain mukaisissa laitoksissa.

Koulutuksen sisällön rakentaminen onkin syytä rakentaa yrityskohtaisesti täydentämään jo olemassa olevaa tai rakentuvaa laatujärjestelmää. Paikalliset viranomaiset valvovat elintarvikealan yrityksiä. Niiden omavalvonnan toimivuutta valvoessaan viranomaiset valvovat myös hygienia- osaamisen toteutumista. Kysy lisätietoja kuntasi terveystarkastajalta ja allekirjoittaneelta.

Elintarvikehuoneistossa työskentelevän henkilön hygieniaosaamisvaatimukset koskevat kaikkia elintarvike- huoneistossa työskenteleviä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsitteleviä henkilöitä. Osaamista on oltava seitsemältä aihealueelta: mikrobiologian perusteet, ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito ja omavalvonta sekä lainsäädäntö.

Osaamisen osoittamiseksi vaaditaan hygieniaosaamistodistus tai tutkintotodistus tai tutkintoa vastaava muu koulutus; 1995 tai sen jälkeen suoritetut elintarvike-, matkailu-, majoitus- ja ravitsemusalan, kaupan ja hallinnon alan tutkinnot.

Hygieniaosaamistestit ja koulutukset
Osaamistesti käsittää 40 oikein/väärin -väittämää. Testin hyväksytysti suorittaminen edellyttää vähintään 34 oikeaa vastausta. Testissä käytettävä vastausaika on 45 minuuttia. Osaamistestissä on väittämiä kaikilta hygieniaosaamisen osa-alueilta. Hyväksytysti suorittanut saa osaamistodistuksen, joka liitetään omavalvontasuunnitelman liitteeksi ja osaamiskortin, joka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.

Elintarvikevirasto valvoo hygieniaosaamisen testijärjestelmää ja ylläpitää sekä päivittää osaamistestaajaluetteloa.

Suomessa reilut 160 000 hankkinut osaamistodistuksen
Elintarvikeviraston mukaan reilut 160 000 on hankkinut osaamistodistuksen tähän mennessä. Tutkinnon kautta suorittaneita on reilut 8% ja testin kautta reilut 92%. Testin läpäisyprosentti on 85-90%.

Uusilta työntekijöiltä (aloittaneet työskentelyn elintarvikealan yrityksessä 1.1.2002 jälkeen) testin tai tutkinnon suorittamista on alettu vaatia viime vuoden (2003) alusta ja vanhoilta (työskennelleet elintarvikealan yrityksessä ennen 1.1.2002) elintarvikehuoneistoissa työskenteleviltä elintarviketyöntekijöiltä 1.1.2005.

Osaamista tarvitaan
Kouluttaja kannustaa sinua ja työyhteisöäsi jatkuvaan tietojen ja taitojen päivittämiseen hygieniaosaamisessa. Osaamista tarvitaan, koska elintarvikeketju "pellolta pöytään" kehittyy nopeasti ja elintarviketyössä on jatkuvasti huomioitava ja hallittava uusia riskejä. Jatkuva kouluttautuminen on avainasemassa!

AnnaMaija Nieminen

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 2/helmikuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke