www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Kyläseuran syyskokous

Putkilahden kyläseuran sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Koulupuistossa 3.12.2006. Sääntöjen mukaan syyskokouksessa vahvistetaan seuran tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet henkilöt.

Kokous sujui hyvässä yhteisymmärryksessä ja Putkilahden kyläseuran toiminta jatkuu vireänä myös tulevana vuonna. Johtokunnan kokoonpano vuonna 2007 on seuraava: Timo Suominen (puheenjohtaja), Riitta Hakanen, Niilo Huujärvi, Valto Koskinen, Veikko Riikonen, Anu Tarvainen, Uolevi Turunen. Varajäsenet: Kirsti Koskinen, Ulla Arisalo-Larkiala, Pekka Salonen.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

Putkilahden kyläseura ry. on puoluepoliittisesti sitoutumaton seura, jonka tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi, viihtyisyyden lisäämiseksi sekä olla toimialueensa asukkaiden yhdyssiteenä ja yhteistoiminnan kehittäjänä.

Seuran toimintaa johtaa ja ohjaa vuosittain valittava johtokunta ja kaksivuotiskausiksi valittu puheenjohtaja. Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja sillä on mahdollisuus valita toiminnan toteuttamista varten erillisiä jaostoja. Jaostot toimivat itsenäisesti ja raportoivat toiminnastaan johtokunnalle.

On suotavaa jättää aloitteita tai kertoa ideansa kyläseuran johtokunnalle seuran toimintaa varten.

Toimintasuunnitelman sisältöalueet vuodelle 2007

Koulupuisto: kylätalon toiminnot
- jatketaan kylätalon maksutonta palvelua kylän seuroille sekä toimintaa järjestäville organisaatioille
- Kylätalon käyttöä pyritään edelleen lisäämään, etenkin maksavien asiakkaiden osalta
- kunnostetaan jumppasalista paremmin juhlakäyttöön sopiva tila
- selvitetään tulevan lämmitysratkaisun hankemahdollisuudet uuden EU:n hankekauden alkaessa
- kehitetään tietolaaria kylätalolle: kirjalahjoituksia otetaan edelleen vastaan
- Juttutupa- toimintaa voidaan jatkaa määräpäivinä edellisvuoden hyvien kokemusten jälkeen

1. Kylätoiminnan jatkaminen ja yhteiset tapahtumat
- järjestetään virkistystoimintaa: teatteri, konsertti, retket ja pulkkamäki
- järjestetään kesällä 9. kerran Putkilahden jazz-tapahtuma
- viedään 100 eur varpajaisraha kylälle syntyneille vauvoille
- toivotetaan uudet asukkaat tervetulleiksi kyläkirjalla
- tarpeen mukaisena järjestetään senioriväestön päiväkeskustoimintaa kylätalolla: voidaan tarvittaessa yhdistää esim. terveydenhoitajan vastaanottoon

2. Kylämaiseman arvot ja asuinympäristö
- siivotaan kylänraitin varret keväällä
- suoritetaan muita maisemanhoidon toimenpiteitä tarpeen mukaisena
- pyritään konkreettisiin toimiin kevyen liikenteen järjestämiseksi kylätiellä (Tiehallinto)
- ollaan mukana vesireitistön ja vesialueiden kunnostushankkeissa (Koroslahti, Kääjinsalmi, Rupansalmi, Kukkosalmi mahdollisuuksien mukaan)
- pyritään tiemaiseman kunnossapitoon työllisyysvaroin tai talkootyönä
- tarkastellaan mahdollisuutta kyläkaavan laatimiseen, yhteydet viranomaisiin

3. tiedotus ja sidosryhmäyhteistyö, kunta
- tiedotustoimintaa jatketaan internet-sivuston avulla ja tiedottaminen turvataan kylätasolla paikallislehteä apuna käyttäen
- mahdollisissa yhteistyöhankkeissa mukana olo naapurikylien ja kuntien kanssa
- rohkaistaan kuntaa tiedottamiseen ja näkemysten vaihtoon kyläorganisaatioiden kanssa

4. kyläseuran hallinnollinen työ, toiminnan rahoitus
- Hallinnollinen työ: johtokunnan kokoukset tarpeen mukaan, yleiset kokoukset vähintään kaksi kertaa vuodessa

Pääasiallinen tulonlähde on asuntojen vuokratulot, lisäksi järjestetään arpajaisia sekä myydään erilaisia tuotteita ja vuokrataan kylätaloa juhla- ja toimintatilaksi.

TALOUSARVIO 2007

Ensi vuoden talousarvion loppusumma on tulopuolella 27350 euroa ja menopuolella 29350 euroa. Yhteensä menot ovat 2000 euroa suuremmat kuin tulot ja tästä seuraa, että ensi vuonna kyläseuran pankkitilillä olevat varat vähenevät 2000 euroa.

Noin puolet kyläseuran talousarviosta liittyy Koulupuiston rakennuksien käyttöön (vuokratulot ja kiinteistönhoitomenot), noin yksi neljäsosa talousarviosta on tavanomaista kyläseuratoimintaa ja noin yksi neljäsosa talousarviosta on kylälehden julkaisuun liittyvää toimintaa. Kylälehden tulot (6100 euroa) ja menot (6100 euroa) ovat tasapainossa.

Valto Koskinen
kyläseuran sihteeri

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 12/joulukuu 2006]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke