www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Kyläsuunnitelman tavoitteena kyläläisten yhteisten hankkeiden toteutuminen

Putkilahden kyläsuunnitelma on ehtinyt siihen ikään, että sitä on päivitettävä. Nykyinen kyläsuunnitelma näki päivänvalon v. 2002 tienoilla ja se on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Mutta mitä tuo asiakirja sisältää ja miksi se laaditaan?

Kyläsuunnitelman laadinta sekä päivittäminen on prosessi, joka on kaikille kyläläisille avoin. Heti alkuun toivotan myös vapaa-ajanasukkaat tervetulleiksi mukaan, koska väkimäärällä mitaten heitä on ainakin 2-3 kertaa enemmän kuin vakituisia kyläläisiä! Yhtälailla kylällä asuvilta tarvitaan näkemyksiä, tietoa ja ehdotuksia siihen, mihin asioihin jatkossa on käytävä tarmokkaasti käsiksi. Skaala on laaja: vaihteluväli ulottuu koko kylää koskevasta rakennustonttien tarjonnasta vesihuoltokysymyksien kautta yksittäisten rakennusten taikka maisemanhoitokohteiden kunnostukseen. Vain muutamia mainitakseni.

Huolimatta siitä, että nykyinen kyläsuunnitelma löytyy kyläseuran mapista ja tämä kirjoitus tulee samasta seurasta, on prosessi kaikille kyläläisille ja organisaatioille yhteinen. Kutsun tässä mukaan kaikki kylän toimijat, jotka asiasta ovat kiinnostuneita, myös kaikki kiinnostuneet yksityishenkilöt. Kun asia on hautunut kesän yli, voidaan kutsua tarvittaessa kyläkokous koolle ja kirjata tavoitteita paperille. Uskoakseni asiaa helpottaa se, että aktiivisista kylätoimijoista useampi toimii eri organisaatioissa ja yhteistyörenkaissa ja näin tietoa saadaan monipuolisesti koko rintamalta. Monia asioita on jo yhteistoiminnalla toteutettu – se on juuri sitä yhteisten päämäärien eteen toimimista. Suunnitelma toimii lähinnä muistilistana, joka helpottaa seurantaa: tämän voin todeta selatessani aiemman suunnitelman hankelistaa. Laitettakoon tuo suunnitelma nettiin ja paperina Virran puodille, niin se on kaikkien saatavissa pohjatietona.KYLÄSUUNNITELMA-ASIAKIRJAN SISÄLTÖ ON ESIM. TÄLLAINEN:

Kylän perustiedot:
Ensin kuvataan lähtökohtatilannetta – missä ja millainen kylä, mitä asukkaat tekevät ja minkä ikäisiä he ovat, mitkä ovat kylän omat pääelinkeinot, sidokset toisiin kyliin, kuntaan/kaupunkiin jne. Jonkinlainen SWOT-analyysi on perinteisesti ollut mukana eli: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhkatekijät. Tämä kuvailuosio on yhtä lailla ulkopuolisia varten (hankkeiden rahoittajat, kunta, tiedotusvälineet yms.) kuin meille itsellemmekin tiedoksi toisistamme. Ehkä siihen tulisi liittää myös luettelo yrityksistä, kylän osaamisesta?

Strategiset tavoitteet eli mitä haluamme olla jatkossa, sekä mitä konkreettista se tarkoittaa:
Tässä kohdassa kysytään ainakin jossain määrin yhteistä asiaa, eli mitä ja minkälainen kylä haluamme olla tulevaisuudessa. Kylähän on laaja, paitsi maantieteellisesti niin myös elinkeinoiltaan ja mielipide-ilmastoltaan. Vaikka erilaisia painotuksia on, niin tietystä perustoimivuudesta löytyy varmasti yhteinen näkemys.

Tulevaisuuden tavoitteistamme tulee tässä kuntaliitostohinassa etsimättä omaan päähäni rakentamisasiat ja maaseutumaisen ilmeen säilyttäminen, peruspalveluiden tavoitettavuus ja kuntien välinen yhteistyö (mm. kouluasiat, terveydenhuolto, maatalouden tukipalvelut), mahdollinen kunnallisteknisten järjestelmien laajentaminen keskikylällä, vesiväyläasiat ja veneiden lasku/ rantautumispaikat eri puolilla kylää. Mitäpä sinä nostaisit esiin?

Kylämme yhtenä kantavana teemana on vapaa-ajanasutusta sekä vakituisia ajatellen poikkeuksellisen rikas luonto, arvokas maisema sekä metsien, maaseutuympäristön ja vesistöjen tarjoama huomattava lisäarvo hyvää ja sisällöltään rikasta elämää ajatellen. Niistä meidän tulee pitää huolta.

Asioita ja hankkeita, jotka toteuttavat yhdessä asetettuja päämääriä:
Kolmannessa osiossa listataan konkreettisia hankkeita ja toimenpiteitä, joiden toteutukseen pyritään seuraavan viisivuotiskauden aikana, tai joita ainakin viedään eteenpäin. Monet jutut kun tahtovat olla niin pitkissä kantimissa, kuten esimerkiksi Kääjinsalmen ruoppaus…Toisaalta toteutettujen toimenpiteiden lista on pitkä sekin: Kilvensalon venesatama, Nuorisoseuran talon ja Koulupuisto-kiinteistön kunnostukset vain alkupään esimerkkeinä. Hankeosioon kirjataan toimenpiteiden aiottu aikataulu, keskeinen sisältö sekä mahdollisia yhteistyötahoja, kaavailtu rahoittaja taikka muuta tarpeellista. Varmaan olisi aiheellista liittää tähän vielä luettelo tärkeimmistä toteutuksessa mukana olevista yhteistyötahoista, sekä rahoittajat keskeisine yhteyshenkilöineen.

Putkilahden kyläseura ry:n puolesta haluan toivottaa kesäasukkaat jälleen tervetulleiksi kylänraitille sekä kaikille kyläläisille virkistävää, sopivan touhukasta ja mukavan rentoa kesää!

TIMO SUOMINEN

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 6/kesäkuu 2007]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke