Putkilahden uutisia ..... 29.10.1995 ..... ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peltonen

Vuoden kylän maisemassa 1995

Korpilahden kunnan ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peltonen/ tiedote 16.10.1995

Vuoden Kylän valinnassa oli teemana ’Kylän kestävä kehitys - Luonto ja kulttuuriympäristö’. Valintaan Vuoden Kyläksi johtivat Putkilahden teemaan liittyvät ansiot, joissa yhdistyvät kylän elinvoimaisena säilyttäminen ja ympäristöarvot. Näistä ansioista merkittävimmät on lueteltu seuraavassa (yhteistyötahot/ rahoittajat sulkeissa):

Ympäristönhoitosuunnitelmat, maankäyttö

* Putkilahden kylämaisemasuunnitelma, jonka on laatinut FK Osmo Kaitalehto, esiteltiin keväällä 1995. Se sisältää konkreettiset toimenpideohjeet kylän eri osa-alueiden hoitamiseksi. Sen lisäksi se sisältää laajana historiallisen katsauksen alueen oloihin ja elinkeinopoliittisen osan tähdäten kylän elinvoimaisuuden säilyttämiseen ja lisäämiseen. (K-S museo, K-S työvoimapiiri, Korpilahden kunta)
* Maisemapainotteista metsätaloussuunnitelmaa laatii parhaillaan metsäsuunnittelija Seija Tiitinen-Salmela Keski-Suomen metsälautakunnasta. (K-S Liitto, K-S metsälautakunta, Korpilahden kunta, valmis 1996)
* Putkilahti on mukana Keski-Suomen maaseutukeskuksen vetämässä ’Asukkaat kylämaiseman ja ympäristön kehittäjinä’ -projektissa. Tämän puitteissa on tehty mm. kylän keskusta-alueen hoitosuunnitelma, tarjottu tilakohtaista neuvontaa pihasuunnittelussa, rakentamisessa ja sivuelinkeinotoiminnassa ja järjestetty talkoita ympäristön parantamiseksi. (K-S Liitto, K-S maaseutuelinkeinopiiri, K-S maaseutukeskus, projekti päättyy 1996)
* Päijänteen rantayleiskaavassa, osa II on pyritty ottamaan huomioon luonnon ja maiseman erityispiirteet sekä matkailun ja kylän kehittämisen tarpeet. Tämän mahdollistamiseksi tehtiin Päijänteen luonto- ja maisemaselvitys 1991 - 1992. (Ympäristöministeriö, Korpilahden kunta)
* Putkilahden toimiville tiloille on tehty ympäristönhoitosuunnitelmat kesällä 1993 (Keski-Suomen maaseutukeskus, Korpilahden ympäristölautakunta)
* EU:n ympäristönhoidon erityistukia haettiin Putkilahdessa useaan kohteessa, joihin tehtiin tarkat hankekohtaiset suunnitelmat

Suunnitelmien toteuttaminen

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen:
* Linnustoalueiden kunnostusta ja maisemanhoitoa sekä perinnemaisemien kunnostusta on tehty suunnitelmallisesti vuodesta 1994 alkaen. Tuolloin työn aloittivat paikalliset 4H-nuoret työnjohtajanaan FM Antti Lammi silloisesta Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiristä (VYH, K-S vesi- ja ympäristöpiiri, K-S 4H-piiri, Korpilahden 4H-yhdistys)
* Putkilahteen suunnitellaan parhaillaan kulttuuriluontopolkua (reitistö), joka esittelee alueen linnustokohteita, perinnemaisemia, näköalapaikkoja, rakennus- ja kulttuurihistoriallisia kohteita, muinaismuistoja ja luontokohteita. Reitistö suunnitellaan siten, että sitä tai osia siitä voivat käyttää hyvin erilaiset ryhmät ja kulkijat (veneilijät, luontoharrastajat, ’jokamies’, koulut, matkailijat, jne.) Suunnitelman laatii FM Antti Lammi. (Ympäristöministeriö: ’saariston ympäristönhoitoavustus’, Korpilahden ympäristölautakunta)
* Kylän keskusraitin ja Mustalahden maisemia on avattu talkoovoimin. Kyläkaupan ja nuorisoseuran talon ympäristöä on siistitty ja kohennettu istutuksin, samoin kuin koulunkin piha-aluetta.
* Satojen lintupönttöjen rakennustalkoot ovat osaltaan edistäneet luonnon monimuotoisuuden säilymistä

Rakennetun ympäristön hoito ja kunnostus
Viime aikoina kyläseura on toteuttanut jonkin rakennuksen/ rakennusryhmän kunnostuksen vuosittain:
* Vuonna 1992 siirrettiin vanha maitolaituri kaupan läheisyyteen ja kunnostettiin se kylän informaatiopisteeksi.
* Vanhaa ns. Sinistä koulua kunnostettu vähitellen vuodesta 1993 alkaen voimavarojen mukaan. Sen puitteissa on järjestetty myös kansalaisopiston kurssi, jolla opetettiin perinteisiä työtapoja ja korjaustaitoja. Kunnostusta on rahoitettu hyvin moninaisin keinoin: haastekampanjalla kylälehdessä, arpajaisilla, keräyksillä ja kulttuuritapahtumilla sekä avustusten turvin (Ympäristöministeriön 30 000 markan avustus ulkovaipan korjaukseen, Korpilahden kunnan rahoitusosuus).
* Vuonna 1994 kunnostettiin Peuhan tilan mäkitupia (2 mökkiä) saariston ympäristönhoitoavustuksen turvin. Punamultaa keitettiin kansalaisopiston kurssilla ja maalaustyöt tehtiin talkoilla.
* Seuraavana vuorossa on kolmen niittyladon kunnostus niinikään saariston ympäristönhoitoavustuksen avulla. Ne säilyttävät osan Putkilahden voimallisesta rantaniittykulttuurista jälkipolville.

Koulutus, retket, yms.

Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä on järjestetty monia aiheeseen liittyviä kursseja:
*’Korpilahtelaisen maaseutumiljöön vaaliminen’, 1991
- esimerkkikohteena Putkilahti
* Punamultakurssi, kevät 1994
* Vanhan rakennuksen korjauskurssi, syksy 1994
K-S maaseutukeskuksen järjestämää koulutusta ovat olleet
* Perinteiset pihapiirit’ (1992), Kompostointi- ja jätehuoltoilta
* Syyskuussa 1995 kunnan ympäristötoimi järjesti Putkilahdessa Korpilahden ala-asteen opettajille ympäristökasvatuksen täydennyskoulutuskurssin kahtena viikonloppuna
* ’Yölaulajaretkiä’ Putkilahteen on järjestetty useana vuonna Korpilahden luonnonsuojeluyhdistyksen toimesta. Tänä vuonna se laajeni Jyväskylän Kesän tapahtumaksi.
* Kotiseuturetkiä Putkilahteen/ Putkilahdessa on toteutettu pari kertaa. Retkillä on esitelty maisemanhoitohankkeita, kulttuurihistoriallisia ja luontokohteita.
* Monet läheisellä Vaarunvuorella käyneet retkikunnat ovat Putkilahdessa saaneet kestityksen.

Hankkeiden rahoitus:

Yhteensä Putkilahden alueen maiseman ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen sekä rakennetun ympäristön hoitoon on osoitettu julkisia varoja noin 200 000 markkaa vuosina 1993-1995.

Miten töitä jatketaan:

Kulttuuriluontopolku toteutetaan maastoon vaiheittain siten, että ensin toteutetaan ydinkylän alueelle tulevat reitit ja opasteet (1996, mikäli rahoitus saadaan kuntoon).
Maisemanhoitosuunnitelmien toteuttamista jatketaan talkoovoimin ja työllisyysvaroin (K-S ympäristökeskus, Korpilahden 4H-yhdistys) sekä mm. EU:n ympäristönhoidon erityistukien avulla.
Venereitti Päijänteeltä Virtasalmeen on luodattu Keski-Suomen ympäristökeskuksen toimesta ja tavoitteena on reitin merkitseminen ja mahdollisesti ruoppaus liittyen matkailun edistämiseen alueella.

Sivun alkuun...