Kyläseura kokousti 15.11. osuuspankilla

Putkilahden kyläseuran kokoukseen oli kerääntynyt 16 henkilöä pohtimaan seuran tämänhetkistä tilannetta ja tulevia suunnitelmia. Kokoukseen oli kutsuttu osuuspankin toimitusjohtaja Juha Luomala alustamaan, mutta sairaus oli estänyt hänen saapumisensa ja niinpä pankin katsaus siirtyi toiseen kertaan.

Seuraavassa otteita kyläseuran kokouspöytäkirjasta:

3§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anu Tarvainen, sihteeriksi Anne-Maria Perttula, pöytäkirjan tarkastajiksi Riitta Hakanen ja Aino Riikonen, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5§ Talousarvioesitys vuodelle 1999

Johtokunnan esitys talousarvioksi vuodelle 1999 hyväksyttiin. Talousarvion loppusumma vuodelle sekä meno että tulopuolella on 57500 mk.

Talousarvionesityksen yhteydessä käytiin keskustelua Sinisen koulun talonmiestehtävien korvaamisesta ja päätettiin myöntää johtokunnalle valtuudet sopia kirjallisesti tehtävistä sekä palkkiosta niitä hoitavan henkilön kanssa talousarvion puitteissa. Samoin keskusteltiin hallinnollisten tehtävien hoidosta ja niistä maksettavista korvauksista. Asia siirrettiin johtokunnan valmisteltavaksi ja toimeenpantavaksi.

Puheenjohtaja toi esiin myös Sinisen koulun vesilaskutuksen tilanteen. Kunnan puolelta asia on edelleen avoinna eikä vedelle ole saatu asiallista hintaa. Tämä vaikeuttaa mm. veden laskutusta vuokralaiselta. Kehoitettiin johtokuntaa laatimaan tekniselle lautakunnalle kirjelmä, jossa saatetaan asia jälleen kunnan käsiteltäksi.

Kokoukselle saatettiin tiedoksi myös johtokunnan kannanotto koulun talonmiestehtävien hoidosta talkootyönä. Kyläseura ei hoida koulun piha-alueita ja sisätiloja talkootyönä. Asia on tiedotettu kirjallisesti kuntaan.

Talousarvio vuodelle 1999 pöytäkirjan liitteenä.

6§ Toimintasuunnitelma vuodelle 1999

Johtokunnan laatima esitys toimintasuunnitelmaksi hyväksyttiin seuraavin lisäyksin ja muutoksin: 2-kohta: pyritään järjestämään yhteiskokouksia muiden kylällä toimivien seurojen kanssa . Johtokunta valitsee keskuudestaan edustusmiehet eri yhteisöjen tilaisuuksiin ja niistä raportoidaan johtokunnalle. 5-kohta: Kesäkaudella järjestetään joko yksin tai jonkin muun yhteisön kanssa yhdessä kesätapahtuma kylällä. Lisätään kohta 15: Luontopolkuretkiä vuoden eri aikoina olemassa olevalla luontopolkuverkostolla. Toimintasuunnitelma pöytäkirjan liitteenä.

7§ Jäsenmaksun suuruus

Päätettiin pitää seuran jäsenmaksu ennallaan. Jäsenmaksu on 50 mk kylän ulkopuolella asuville henkilöille. Kylällä asuvat voivat suorittaa jäsenmaksun kannatusmaksun luonteisena. Vakituisesti kylällä asuva henkilö on sääntöjen mukaan automaattisesti kyläseuran jäsen. Jäsenmaksun voi suorittaa pankkisiirrolla seuran tilille ja pankkisiirtoja on saatavana Virran puodista, osuuspankista ja kylälehden välityksellä alkuvuoden lehtien mukana.

8§ Seuran sääntöjen 4§ muuttaminen

Päätettiin muuttaa johtokunnan esittämällä tavalla seuran sääntöjen 4§ seuraavasti: Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Rahastonhoitajan johtokunta voi valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan ulkopuolelta valitulla rahastonhoitajalla on oikeus osallistua seuran johtokunnan kokouksiin.

9§ Seuran puheenjohtajan valinta kaudelle 1999-2000

Seuran puheenjohtajan Anu Tarvaisen toimintakausi päättyy 1998 lopussa. Seuran sääntöjen mukaan kyläseurassa valitaan puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi, jonka jälkeen on valittava uusi henkilö puheenjohtajan tehtävään. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua, mutta keskustelun aikana ei löytynyt ketään suostumuksensa tehtävään antanutta henkilöä, joten asia palautui johtokunnan uudelleen valmisteltavaksi ja asian johdosta pidetään uusi yleinen kokous.

10§ Seuran johtokunnan jäsenten valinta vuodelle 1999

Johtokunnasta erovuorossa ovat Veikko Riikonen ja Esko Perttula. Johtokuntaa valittiin Veikko Riikonen uudelleen ja Esko Perttulan tilalle Valto Koskinen. Tiina Sivosen tilalle johtokuntaan valittiin Anu Tarvainen. Muut johtokunnan jäsenet valittiin jatkamaan ja he ovat Aulis Hakanen, Marja-Liisa Nurminen sekä Aila Elfvengren.

11§ Tilintarkastajien valinta

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Tauno Rantalainen ja Anja Peuha, jotka ovat valmiita jatkamaan. Samoin varatilintarkastajat Pekka Salonen ja Virpi Ruth jatkavat, joten kokous valitsi entiset tilintarkastajat uudelleen kaudelle 1999.

12§ Koollekutsumistapa

Kokous päätti kutsua seuran koolle ilmoittamalla kylän ilmoitustauluilla, Korpilahti-lehdessä ja kylälehdessä, silloin kun ilmestymisaikataulu sen mahdollistaa.

13§ Muut esille tulevat asiat

1) Kilvensalon kehittämishanke

Aili Salo nosti keskusteltavaksi Kilvensalon alueen kehittämisen ja sähköpisteiden saamisen parkkipaikalle. Keskustelun aikana todettiin, että hanke on hyvä ja siihen pyritään seuraavan toimintavuoden aikana panostamaan. Samalla todettiin että saariston ympäristöhoitorahat ovat paraillaan haettavana ja siinä voidaan mahdollisesti saada rahoitusta hankkeelle. Sovittiin, että kootaan työryhmä johon osallistuvat Veikko Riikonen, Aili Salo, Tauno Rantalainen, Paavo Weijo ja Anne-Maria Perttula ja lähdetään työstämään asiaa eteenpäin.

2) Joulupukkipalvelu

Kyläseuralla on jo useamman vuoden ollut vapaaehtoista pukkipalvelua jota on organisoinut Pekka Salonen. Toimintaa jatketaan, mikäli pukkeja on saatavana ja sovitaan korvauksen määrästä johtokunnan toimesta.

3) Postinjakelu

Sanomalehtijakelun viikonloppulaatikoiden sijoittelusta on tullut paljon kysymyksiä ja osittain niihin ollaan tyytymättömiä. Koska asiasta ei ole oltu riittävästi yhteydessä lehden saajiin, sovittiin, että Aili Salo ottaa selvää käyttäjäkunnan kommetteja laatikoiden sijoittelusta ja hankitaan sijoittelukartta. Postiin otetaan tarpeen mukaan asiasta yhteyttä.

4) Saariston ympäristönhoitotuki

Saariston ympäristönhoitotuki on haettavana marraskuun loppuun ja kyläseuran tarkoitus on hakea sauna-projektiin jatkorahoitusta sekä mahdolliseen Kilvensalon hankkeeseen rahoitusta. Asiasta tiedotettiin kokousosanottajia.

5) Maisemanhoitoasiaa

Veikko Riikonen ja Esko Perttula ovat olleet kunnan kutsumana mukana kokouksessa, jossa Putkilahtea on esitetty jälleen maisemanhoidollisten asioiden pilottialueeksi. Ympäristöministeriö on kehittänyt uuden tukimuodon maisemanhoidollisten asioiden eteenpäin viemiseksi ja siihen on saatavissa EU-rahaa. Tulossa on ideointipalaveri, miten rahaa voitaisiin käyttää ja mihin. Asiasta informoidaan myöhemmin tarkemmin viranomaistaholta. Asiaan on suhtauduttu kyläseuran toimesta myönteisesti.

6) Kylälehti

Päätoimittaja Anne-Maria Perttula kertoi lehden tilanteesta ja vuoden 1999 suunnitelmista. Talous jää muutaman tuhat markkaa plussalle ja alkuvuoden lehdet voidaan toimittaa, vaikka kukaan ei tilaisikaan vuodelle 1999 lehteä. Tilaukset tulee uusia tammikuun loppuun mennessä. Omistajalle on maksettu vuoden 1998 osuuskorko sijoituksesta sopimuksen mukaan. Toimituskunta jatkaa ennallaan ja lehti tulee ilmestymään 12 kertaa vuoden aikana. Kyläseura jatkaa lehden julkaisutoimintaa.

7) Asuntotuotantoasiaa

Vuokra-asunnoista on ollut kysyntää kunnassa ja Anne-Maria Perttula toi kunnan terveiset asuntoasioista. Koulun tontista olisi mahdollista saada asuntotuontoa varten maa-alue. Sovittiin että asiaa tutkitaan ja siihen palataan kun suunnitelma tarkentuu.

8) Joulukuusia myyntiin

Niilo Huujärvi on tarjonnut joulukuusia myyntiä varten kyläseuralle. Etu-Varman tiehoitokunnan alueella on poistettava kuusia, jotka soveltuvat joulukuusiksi. Päätettiin antaa asian organisointi johtokunnan tehtäväksi.

9) Kylähistoria tekeminen

Veikko Riikonen kertoi kylähistoriahankkeesta tällä hetkellä. Osmo Kaitalehto on kiinnostunut teoksen kokoamisesta ja tarvitsee aineiston kokoamista varten apulaisia. Asiasta järjestetään palaveri, josta tiedotetaan myöhemmin.

Koska kokouksessa ei löytynyt suostumuksensa antanutta puheenjohtajaa seuralle kaudelle 1999-2000, joudutaan ennen vuoden vaihdetta pitämään vielä yksi yleinen kokous.

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
12/1998 joulukuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Nyt minun on vasta hyvä olla, sanoi rilli-Matti, kun jouluaattona liikaa söi. Kun toiset Joulupäivänä päivällistä söi Matti piimää vain joi, tälläisen lausunnon silloin antoi ja kiipes uunille jälleen maate. Tämä tapahtui Könnössä.