Putkilahden maisemanhoitotyö menee eteenpäin

Putkilahdessa on tehty viime vuosina paljon hyvää työtä kauniiden kylämaisemien vaalimisessa. Maisemanhoito on kuitenkin loputon työsarka - maaseudun maisema pysyy hoidettuna ainoastaan samalla tavalla kuin se on syntynytkin eli asumalla, elämällä, viljelemällä ja rakentamalla. Kaikessa tässä ratkaisevaa on se, miten uudet asiat sopeutetaan ympäristöön, osataanko perinteitä jatkaa ja soveltaa jo olemassa olevaa. Putkilahdessa on pidetty viime vuosina paljon maisemanhoitotalkoita, jopa siinä määrin, että talkooväsymys jo vaivaa. Nyt kaivattaisiin uutta piristysruisketta maisemanhoidon eteenpäin viemiseksi.

Yksi mahdollisuus viedä hyvin käyntiin lähtenyttä maisemanhoitotyötä eteenpäin on ympäristöministeriön tarjoama rahoitus, joka on tarkoitettu valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden maisemanhoidon edistämiseen. Mistä on kysymys ja mitä tämä käytännössä tarkoittaisi Putkilahden kohdalla? Siitä ja koko hankkeen taustoista seuraavassa hieman enemmän.

Rahaa tarjolla maisemanhoidon edistämiseen

Ympäristöministeriö on lähestynyt syksyllä -98 kaikkia niitä maamme kuntia, joilla on valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita alueellaan. Näin ollen myös Korpilahden kunta on saanut ministeriöltä yhteistyötarjouksen, jossa tarjotaan rahallista tukea arvokkaiden maisema-alueiden maisemanhoitoon. Ympäristöministeriö on valmis rahoittamaan jo vuonna 1999 käyntiin lähteviä hankkeita, mutta tämä edellyttää tietysti hyvin perusteltua esitystä siitä, miksi rahaa halutaan ja mitä rahalla oikein tehtäisiin. Ministeriö ei ole halunnut asettaa suunnitelmille tiukkoja ehtoja, vaan odottaa luovaa liikkeelle lähtöä.

Ympäristöministeriön kädenojennuksen pohjalta pidettiin Korpilahden kunnassa 12.11.1998 palaveri, jossa oli edustus Putkilahden kyläseurasta (Esko Perttula, Veikko Riikonen), Korpilahden kunnasta (Reijo Blomster, Jouni Leinonen, Pirjo Siik), Keski-Suomen liitosta (Martti Salminen) ja Keski-Suomen ympäristökeskuksesta (Päivi Halinen, Liisa Horppila-Jämsä). Palaverissa koottiin yhteen Putkilahden kylän maiseman hoidon tilaa ja mietittiin, miten jatkaa 1990-luvun puolivälissä myönteisesti käyntiin lähtenyttä kyläympäristön ja -maiseman kehittämistä. Palaverissa päätettiin hankehakemuksen valmistelusta ympäristöministeriön yhteistyötarjouksen pohjalta. Tarkoitus on hakea rahaa kokonaisvaltaiseen, Putkilahden valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen maisemanhoidon tilan tarkasteluun. Hankesuunnitelma tullaan esittelemään kyläläisille alkuvuodesta 1999.

Mitä rahalla tehtäisiin?

Putkilahden kylälle on vuosina 1994-96 laadittu useita maisemanhoitosuunnitelmia, joita on osittain myös toteutettu. Tarkoitus ei ole enää tehdä uusia suunnitelmia, vaan saada vanhat suunnitelmat mahdollisimman hyvin elämään.

Kyse olisi ennen kaikkea hoitotoimenpiteiden kohdentamista tehtyjen suunnitelmien pohjalta, Putkilahden maisemanhoitotyön koordinoimisesta sekä erilaisten rahoituskanavien selvittämisestä. Selvitys tähtää pitkän aikavälin maiseman hoidon toteuttamiseen ja sitä kautta maisema-alueen arvojen kestävään vaalimiseen.

Käytännössä rahoituksella palkattaisiin Putkilahteen määräajaksi maisemanhoidon ohjaaja, jonka tehtävänä olisi tarkastella olemassa olevia suunnitelmia yhdessä, jotta maisemanhoidon tilanne voitaisiin hahmottaa kokonaisvaltaisesti. Joiltakin osin suunnitelmia voitaisiin saattaa ajan tasalle sekä osittain myös syventää. Kyläläisten mielipiteitä ja toiveita kuultaisiin. Selvityksen ja kyläläisten toiveiden pohjalta mietittäisiin, mille kohteille ja mihin toimenpiteisiin resursseja voitaisiin suunnata.

Tavoitteena olisi tehdä tilakäyntejä, joilla kartoitettaisiin tila tilalta erityistukimahdollisuudet maisemanhoitoon, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja perinnebiotooppien hoitoon. Samalla mietittäisiin tilakohtaisesti myös muiden maiseman- ja ympäristönhoitoon tarkoitettujen rahoitusmahdollisuuksien, esim. rakennuskorjausavusten käyttöä. Samoin hyvin käynnistynyttä metsämaisemasuunnittelua tulisi Putkilahdessa jatkaa edelleen. Tässä yhteydessä tutkittaisiin kestävän metsätalouden rahoituslain suomat mahdollisuudet metsämaiseman hoitoon.

Maisemanhoidon ohjauksen kannalta on keskeistä, että maanomistajat ovat mukana suunnittelutyössä ja hyväksyvät asetetut tavoitteet sekä sitoutuvat niihin. Putkilahdessa ollaan tässä suhteessa pitkällä, koska kylässä on tehty osallistuvaa suunnittelua jo aiemmin.

Etusivulle...

Liisa Horppila-Jämsä
suunnittelija
Keski-Suomen ympäristökeskus

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
1/1999 tammikuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Tenroos-Toivo Veijon maalla oli tukkia tekemässä, tuli metsään käymään Iloniemen sahan omistaja, Kalmari nimeltään, moitti kantojen olevan liikapitkiä. Toivo siihen selityksen antoi: ajatelkaapas herra johtaja, näin isoja puita kun kaadetaan, menee siitä sellainen painopois että nämä kannot pakosta kohoo ylös. Eikä siihen Kalmarikaan mitään vastausta ollut antanut, kaipa vastaus huvitti johtajaa.