Vespuolen kylien kehittämishanke

Projektisuunnitelma 5.10.1998

1. Tausta

Korpilahden Vespuolella on ollut käynnissä kylien kehittämishanke vuoden 1998 alusta lähtien. Hankkeessa on ollut mukana seitsemän kylää ( Oittila, Putkilahti, Veijo, Raidanlahti, Synsiä, Päiväkunta ja Rutalahti). Osallistujia hankkeessa on ollut 28.

Hankkeen puitteissa on toteutettu kylätutkimus ja hankeosallistujakysely, valmisteltu alueen markkinointimateriaalia sekä järjestetty erilaisia koulutustapahtumia osallistujien tarpeiden mukaan. Hankkeeseen liittyviä yrityskohtaisia investointeja on valmisteltu tähän mennessä yhteensä kymmenen kappaletta, ja lisähankkeita on suunnitteilla usean eri osallistujan kanssa. Kehittamishanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti ja hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Tähän mennessä on luotu kokonaiskuva alueen voimavaroista ja jo olemassa olevista tuotteista ja palveluista. Jatkossa olisi tarkoitukserunukaista tuottaa alueelle toimivia eri alojen palvelu- ja tuotekokonaisuuksia sekä suunnitella niiden organisointi ja markkinointi seutukunnalliset voimavaratekijät sekä seutukunnallisen yhteistyön mahdollisuudet hyödyntäen.

Alueen yritysten ja palveluiden edelleen kehittäminen ja tehokas markkinointi edistää koko alueen kehittymistä elinvoimaiseksi maaseuduksi, joka kykenee tarjoamaan asukkaille työpaikkoja ja hyvät elämisen edellytykset.

2. Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on konkreettisesti edistää erityisesti puualan yritystoimintaa, maaseutumatkailutoimintaa sekä elintarvikkeiden jatkojalostusta ja suoramyyntiä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kyläyhteisöjen yhtenäisyyden ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. Hankkeen tavoitteet tukevat osaltaan kylien säilymistä elinvoimaisina. Hanketavoitteisiin pyritään seuraavin toimenpitein:
  • etsitään oikeat kohderyhmät yritysten tuotteille ja palveluille.
  • luodaan pysyvät markkinointijärjestelmät yritysten tarpeisiin.
  • organisoidaan yritysten messuilla ja näyttelyissä esittäytyminen (esim. matkamessut)
  • tiivistetään yritysten välistä yhteistyötä.
  • toteutetaan koulutuskokonaisuuksia täsmäkoulutusperiaatteella.
  • järjestetään kyläjuhlia ja -tapahtumia ympärivuotisten- ja kesäasukkaiden yhteistoiminnan ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Kylätutkimukseen vastanneista vakioasukkaat (55% vastanneista) ja loma-asukkaat (58% vastanneista) toivoivat eniten maalaismarkkinoita, joiden järjestäminen kesäisin tekisi alueen tilatuotteet ja palvelut tunnetuiksi tuotteiden tarvitsijoiden (mm. mökkiläiset) kanssa.

3. Osallistujat

Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat Oittilan kyläyhdistys ry., Korpilahden kunta, alueen asukkaita ja yrittäjiä sekä Jämsän Seutukunnan Kehitys Oy.

4. Hankkeen hallinto ja aikataulu

Hankkeen vastuullisella vetäjänä jatkaa Tarja Nieminen, joka huolehtii hankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelman mukaisesti, hankkeesta raportoinnista ja rahaliikenteestä yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmän jäseninä jatkaa yrittäjien edustajina Pekka Salonen (pj.), Hannu Uusitalo ja Risto Liias. TE-keskuksen maaseutuosaston edustajana ohjausryhmässä jatkaa Veli Koski, Korpilahden kunnan edustajana jatkaa Tuomas Piesanen ja Jämsän Seutukunnan Kehitys Oy:n edustajana Leena Treuthardt.

Hanke toteutetaan ajalla 1.2.1999-31.1.2000

5. Hankkeen kustannusarvio

Yhteensä 280.000 mk.
Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
2/1999 helmikuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Kyllä kesä aina talven kylmät maksaa sanoi Myllyn Marja.