www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Tilastovertailua Putkilahden ja naapurikylien välillä

Kylälehden maaliskuun numerossa esiteltiin Putkilahden tuoreita tilastotietoja mm. väestön osalta. Tässä jutussa vertaillaan Putkilahden tilastolukuja naapurikylien Oittila ja Tammijärvi lukuihin. Passiivisena vertailusarakkeena on mukana Korpilahden kunnan tiedot, jotka pitävät sisällään kaikkien kyliensä – myös Putkilahden ja Oittilan – tiedot.

Tiedot perustuvat tämän vuoden alussa julkaistuun Tilastokeskuksen “SuomiCD 2006“ –aineistoon. Kun tilastoissa puhutaan vuodesta, tarkoitetaan vuoden viimeistä päivää. Siis esim. 2005 tarkoittaa 31.12.2005 vallinnutta tilannetta.

PUTKILAHDEN, NAAPURIKYLIEN JA KORPILAHDEN KUNNAN TILASTOLLISET ALUEPROFIILIT
Alla olevaan taulukkoon kootut tilastotiedot määrittelevät – Tilastokeskuksen sanoin – kylän tai kunnan “tilastollisen alueprofiilin“.

Tilastokeskus antaa myös sanalliset kuvaukset kylille: Putkilahti on “tyydyttävän ostovoiman pientaloalue maaseututaajamassa“, Oittila ja Tammijärvi “keskiostovoiman pientaloalueita maaseututaajamassa“. Korpilahti on “keskiostovoiman pientalovaltainen maaseutumainen kunta“.


PUTKILAHTI VERRATTUNA MUIHIN KYLIIN
Oheisen taulukon mukaan Putkilahdessa asuu muihin kyliin verrattuna koulutettua, väljästi asuvaa väkeä, jotka käyvät töissä kaukana kotoa. Työllisyystilanne on hyvä. Tulot ja menot osataan suhteuttaa toisiinsa. Työpaikkaomavaraisuudessa ja työmatkojen pituudessa ollaan naapurikyliä jäljessä, mutta viimeaikainen kehitys on ollut naapureita ripeämpää.

Putkilahtelaiset ovat koulutettua väkeä. Koulutettuihin lasketaan ne, joilla on ylioppilastutkinto, ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Vuoden 2003 lopulla Putkilahden aikuisväestöstä 53 prosentilla oli jokin tässä mainituista tutkinnoista.

Putkilahden talouksissa keskitulot ovat suhteellisen pienet, mutta vastaavasti velat ovat pienimmät ja varallisuus hyvällä tasolla.

Putkilahdessa asutaan väljimmin, jokaisella on käytössään keskimäärin 44 neliömetriä.

Putkilahden työttömyysaste 11% on Tammijärven ohella vertailun alhaisin.

KEHITYSTRENDEJÄ KYLILLÄ
Kun ylläesitettyjä lukuja verrataan pari vuotta sitten julkaistuihin, nähdään joitain kehityssuuntia.

Oittilassa on asukasmäärä ja talouksien määrä hieman kasvanut, asukkaiden keski-ikä laskenut. Putkilahdessa ja erityisesti Tammijärvellä kehitys on mennyt toiseen suuntaan.

Koulutettujen osuus on lisääntynyt kaikilla kylillä, erityisen paljon Putkilahdessa.

Talouksien keskitulot ja varallisuus ovat kasvaneet kaikilla kylillä. Talouksien keskivelat ovat vähentyneet Oittilassa, mutta lisääntyneet hieman Putkilahdessa ja Tammijärvellä.

Työllisyys on parantunut kaikissa kylissä. Kylän työpaikkojen määrä on kasvanut erityisen selvästi Putkilahdessa, Tammijärvelläkin pieni kasvu, Oittilassa yhden työpaikan vähennys. Maatalouden ulkopuolisten yritystoimipaikkojen määrä on lisääntynyt selvästi Putkilahdessa, lisääntynyt Tammijärvellä ja pysynyt ennallaan Oittilassa.

Työpaikkaomavaraisuus ja keskityömatka ovat Putkilahden haasteita. Viimeaikainen kehitys on kuitenkin ollut ilahduttavaa. Työpaikkaomavaraisuus on parantunut Putkilahdessa, pysynyt ennallaan Tammijärvellä ja heikentynyt Oittilassa. Keskityömatka on lyhentynyt Putkilahdessa, mutta pidentynyt sekä Oittilassa että Tammijärvellä.

RISTO PERTTULA
LÄHDE: TILASTOKESKUKSEN SUOMICD 2006

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 4/huhtikuu 2007]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke